de online dierenapotheek

Home > Service > Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. - Definities
Op deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
1 Platformhouder: De natuurlijke of rechtspersoon die via een platform diensten aanbiedt aan kopers en verkopers;
2 Omgeving: www.petcure.nl, www.petcure.de, www.petcure.be, www.petcure.fr, www.petcure.eu en elke andere gespecificeerde applicatie;
3 Platform: De omgeving waar derden producten aan consumenten aanbieden;
4 Consument: Elke bezoeker van de omgeving;
5 Verkoper: Een derde, een natuurlijke of rechtspersoon die via het platform producten aan consumenten aanbiedt;
6 Koper: Een consument die een product via het platform koopt en een verkoopovereenkomst met de verkoper aangaat;
7 Koopovereenkomst: Een overeenkomst tussen verkoper en koper die tot stand komt doordat de koper via het platform een product van de verkoper koopt;
8 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
9 Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping in deze voorwaarden. Het formulier hoeft niet beschikbaar te zijn als de koper niet het recht heeft om de bestelling te annuleren.
2. - Identiteit van de platformhouder
Four Points BV handelsnaam: Petcure
Argon 16-C7
4751 XC Oud Gastel
Telefoonnummer: 0031(0) 850 876 749 (Maandag / Vrijdag van 9.00 tot 17.00 Uur)
E-mailadres: info@petcure.shop
KVK nummer: 20030513
BTW-nummer: NL 0078.35.310 B01
3. - Toepasselijkheid
1   Deze voorwaarden voor het gebruik van het Petcure platform regelen uitsluitend de rechtsverhouding tussen de platformhouder en de kopers die het Petcure platform gebruiken en verkoopovereenkomsten sluiten met de aangesloten verkopers.
2   Petcure biedt ondernemers (verkopers) de mogelijkheid om gebruik te maken van het Petcure platform en zo aanbiedingen van goederen (hierna "artikelen") te koop aan te bieden. De gebruikersgegevens die nodig zijn voor de aankooptransactie en de gegevens van de transactie worden doorgegeven aan de verkoper wiens aanbod de klant wil bestellen. Verder voert de verkoper de volledige koopovereenkomst uit, met uitzondering van de betalingsverwerking, die door Petcure wordt uitgevoerd.
3   Naast de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden de respectievelijke algemene voorwaarden van de verkoper wiens aanbiedingen worden besteld de basis van de koopovereenkomst. De verkoper vermeldt dergelijke algemene voorwaarden in het aanbod (toegankelijk via een link).
4   Petcure biedt particulieren en rechtspersonen (kopers) de mogelijkheid om de door de verkopers geplaatste artikelen te kopen. Petcure neemt de bestelling, de betaling en de herroepingsverwerking over in naam en voor rekening van de verkoper. Voor de registratie of het gebruik van het Petcure platform als koper is het voor natuurlijke personen noodzakelijk meerderjarig zijn.
     
4. - Aanbod & prijs
1 De voorstelling van de producten bij www.petcure.nl, www.petcure.de, www.petcure.be, www.petcure.fr, www.petcure.eu is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Koper heeft de mogelijkheid om een order te plaatsen met behulp van het winkelwagen systeem.
2 Koper kan producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen. Voordat een bindende bestelling geplaatst wordt kan de invoer eventueel worden gecorrigeert met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces.
3 Alle prijzen zijn incl. BTW., exclusief eventuele verzendkosten
4 Het aanbod is niet gericht op wederverkopers.

5. - De overeenkomst (inclusief taal- & tekstopslag)
1 Door op de bestelknop te klikken, wordt een bindende bestelling geplaatst voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden maar houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in.
2 De koopovereenkomst wordt gesloten tussen de koper en de verkoper van de door de koper bestelde artikelen; de betreffende verkoper van een artikel wordt op verschillende momenten tijdens het bestelproces, met name op de detailpagina van het artikel, in het winkelmandje en voordat de bestelling wordt afgerond, weergegeven.
De platformhouder ("Petcure") wordt geen contractuele partner met betrekking tot de artikelen die via het Petcure platform of via een derde leverancier worden aangekocht.
3 De overeenkomst komt alleen tot stand door een expliciete verklaring of het ter beschikking stellen van de goederen.
4 De overeenkomst wordt gesloten in het nederlands.
5 De contracttekst wordt niet opgeslagen bij Petcure en kan niet worden opgehaald nadat het bestelproces is afgerond. De koper kan echter direct na het verzenden van de bestelling de bestelgegevens afdrukken en ontvangt een orderbevestiging. De orderbevestiging houdt echter nog geen aanvaarding van de overeenkomst in.

6. - Betaling
1 Er zijn verschillende betalingsmethoden beschikbaar. De koper kan tijdens het bestelproces een keuze maken uit de beschikbare betaalmethoden.
2 Betaling geschiedt via de betalingsverwerking van de Petcure betalingsdienstaanbieders Mollie of Paypal volgens de aangeboden betalingsmethoden en voorwaarden. Op de Petcure website kunt u de momenteel aangeboden betaalmethoden bekijken.
3 Petcure behoudt zich het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten. De beschikbare betalingsmethoden zijn optioneel beschikbaar in het bestelproces. Let ook op de informatie in de privacyverklaring van Petcure onder "Privacy".
4 Indien de koper heeft gekozen voor de betaalmethode vooruitbetaling, zal Petcure de goederen pas vrijgeven na ontvangst van de betaling.
5 De goederen blijven eigendom van de desbetrefende verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. - Levering & logistieke dienstverleners
1 De goederen worden ter afhaling ter beschikking gesteld.
2 Klanten die niet zelf wilen komen ophalen, kunnen een vertegenwoordiger inschakelen. Vertegenwoordiging is ook mogelijk via logistieke dienstverleners die namens koper de bestelde goederen kunnen verzenden en afleveren. Selectie en opdracht verstrekking van de logistieke dienstverleners zijn naar eigen goeddunken en eigen verantwoordelijkheid van de koper, de verkoper en de platformhouder hebben hier geen invloed op.
3 Om klanten een eenduidig en aantrekkelijk aanbod van verzendmethoden te bieden, werken we samen met Ship2me (logistieke dienstverlener). Het is mogelijk om de levering door Ship2me te laten regelen. Als kopers op werkdagen voor 20:00 uur bestellen en direct online betalen via Mollie of Paypal, wordt de bestelling normaal gezien dezelfde dag nog door Ship2me namens de koper verzonden.

De door Ship2me angeboden verzendmethoden (DHL, GLS, etc) en de leveringsvoorwaarden zijn hier te vinden en ook beschikbaar voordat de koper de bestelling afrondt.
4 Zodra koper de bestelde goederen zelf of door een derde in opdracht heeft laten afhalen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen op de koper over op het moment van levering aan koper of aan de derde partij die koper opdracht heeft gegeven. Met de levering van de goederen worden de verplichtingen uit de overeenkomst nagekomen.

8. - Herroeping
Herroepingsrecht
1 De koper heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop koper of een door koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Petcure (Petcure Retouren, Borchwerf 5, 4704 RG Roosendaal, Nederland, Telefoon: +31(0) 850 876 749, (Maandag / Vrijdag van 9.00 tot 17.00) E-Mail: info@petcure.shop) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) an de beslissing de overeenkomst te herroepen op de hoogte stellen .
4 Koper kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
5 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffendede uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
6 Als koper de overeenkomst herroept, ontvangt koper alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de geboden goedkoopste standaard afhaalwijze) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat koper Petcure op de hoogte heeft gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen terug. Koper wordt met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.
7 Er wordt gewacht met terugbetaling tot de goederen terug ontvangen zijn, of koper heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
8 Koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan Petcure heeft medegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Koper is op tijd als de goederen terugstuurt zijn voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
9 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening de koper.
10 Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

9. - Herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Petcure Retouren
Borchwerf 5
4704 RG Roosendaal
Nederland
Telefoon: 0031(0) 850 876 749
E-Mail: info@petcure.shop

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgendegoederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en):


Adres consument(en):


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

10. - Uitsluiting herroepingsrecht
1 Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:
a. voor de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben,
b. voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken,
c. voor de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
11. - Aansprakelijkheid
1 Petcure is volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Dit geldt ook in geval Petcure garanties op zich neemt en in geval van andere risicoaansprakelijkheid, inclusief verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
2 Petcure is ook aansprakelijk voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen in geval van lichte nalatigheid.

Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die de rechtspositie van de gebruiker beschermen die essentieel is voor het contract en die het contract hem volgens de inhoud en het doel ervan moet toekennen; bovendien zijn dit de contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de gebruiker zich rechtmatig kan beroepen.

Verder is de aansprakelijkheid van Petcure mbt schadeclaims uitgesloten.
3 Er is geen aansprakelijkheid voor beperkingen van het contractuele gebruik van de door Petcure geleverde diensten op het platform die worden veroorzaakt door een onjuist of foutief gebruik door de gebruiker.
4 Petcure is alleen aansprakelijk voor het verlies van gegevens in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen als een dergelijk verlies niet vermeden had kunnen worden door de gebruiker door middel van passende maatregelen voor de beveiliging van de gegevens.
5 In geval van gebrekkigheid van de aangekochte product heeft de koper recht op de wettelijke garantierechten tegenover de verkoper. De koper kan hiervoor de desbetreffende algemene voorwaarden van de verkoper raadplegen.
6 Voor zover de aansprakelijkheid van Petcure is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook altijd voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en plaatsvervangers van het platform.

12. - Data beveiliging
1 De platformhouder heeft uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het beoogde doel worden gebruikt. Misbruik door onrechtmatig handelen van derden kan echter niet volledig worden uitgesloten.
2 De platformhouder verbindt zich ertoe bij de registratie opgeslagen gegevens uitsluitend te gebruiken of door te geven voor zijn eigen doeleinden of voor het initiëren of verwerken van via het platform geïnitieerde of gesloten contracten en deze niet door te geven aan extee derden, tenzij er een verplichting bestaat om dit te doen op bevel van de autoriteiten of de klant niet uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Deze verordening betreffende de behandeling van gegevens wordt verder uitgewerkt in de privacyverklaring.
3 De platformhouder verbindt zich ertoe alle medewerkers die belast zijn met het beheer en/of de werking van het platform te verplichten de voorschriften inzake gegevensbescherming strikt na te leven.

13. - Geschillen
1 Bij vragen en/of klachten over producten gekocht van een verkoper, kan de koper te allen tijde contact opnemen met de verkoper via de Petcure klachtenprocedure. De koper erkent dat de platformhouder in deze gevallen niet aansprakelijk is en slechts een bemiddelende rol heeft.
2 Indien de geschil niet in onderling overleg kan worden afgehandeld, biedt de Europese Commissie een platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor online geschillenbeslechting (OS-platform) . We streven eaar om eventuele meningsverschillen in onderling overleg te regelen. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan arbitrageprocedures en kunnen we ook geen deelname aan dergelijke procedures aanbieden. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie. Dit geldt ook voor onze verkopers, tenzij er iets anders blijkt uit de a "over ons" pagina van de betreffende verkoper.
14. - Toepasselijk Recht
1 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft de rest van de overeenkomst van kracht.
2 Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) en wetsconflicten. De niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Breda (Nederland) wordt overeengekomen.
3 Deze rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover de koper niet wordt ontdaan van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij/zij op het moment van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats heeft.