Search

de online dierenapotheek

Algemene voorwaarden

Natuurlijk behandelen wij uw bestelling volgens de algemene voorwaarden zoals opgesteld door o.a de consumentenbond. Hieronder vindt u de verschillende artikelen:
1. - Definities
Op deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
1 Platformhouder: De natuurlijke of rechtspersoon die via een platform diensten aanbiedt aan kopers en verkopers;
2 Omgeving: www.petcure.nl, www.petcure.de, www.petcure.be, www.petcure.fr, www.petcure.eu en elke andere gespecificeerde applicatie;
3 Platform: De omgeving waar derden producten aan consumenten aanbieden;
4 Consument: Elke bezoeker van de omgeving;
5 Verkoper: Een derde, een natuurlijke of rechtspersoon die via het platform producten aan consumenten aanbiedt;
6 Koper: Een consument die een product via het platform koopt en een verkoopovereenkomst met de verkoper aangaat;
7 Koopovereenkomst: Een overeenkomst tussen verkoper en koper die tot stand komt doordat de koper via het platform een product van de verkoper koopt;
8 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
9 Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping in deze voorwaarden. Het formulier hoeft niet beschikbaar te zijn als de koper niet het recht heeft om de bestelling te annuleren.
2. - Identiteit van de verkoper
1   De overeenkomst komt tot stand met

TPC BV
Gv Juliana v Stolbergln 31 C2000
2263AB Leidschendam
Nederland
     
2   De platformhouder ("Petcure") wordt geen contractuele partij met betrekking tot de artikelen die zijn gekocht via onze webwinkel, het Petcure platform of een externe aanbieder, ook niet als deze voorwaarden door een externe aanbieder bij het sluiten van de overeenkomst zijn vermeld.

Petcure voert namens ons en met onze toestemming de order- en betalingsverwerking uit.

 

3. - Toepasselijkheid
1   De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van goederen die worden aangeboden in onze online winkel op het Petcure platform.
     
2   Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op bestellingen die buiten het Petcure Platform worden geplaatst indien deze algemene voorwaarden zijn opgenomen bij het sluiten van de overeenkomst.
     
3   Voor zover deze algemene voorwaarden geen bijzondere bepaling bevatten, zijn ook de algemene gebruiksvoorwaarden van het Petcure platform van toepassing.

 

4. - Aanbod & prijs
1   De voorstelling van de producten in de online winkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U heeft de mogelijkheid om een order te plaatsen met behulp van het winkelwagen systeem.
     
2   U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen. Voordat u een bindende bestelling plaatst kunt u uw invoer eventueel corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces.
     
3   Alle prijzen zijn incl. BTW., exclusief eventuele verzendkosten
     
4   Het aanbod is niet gericht op wederverkopers.

 

5. - De overeenkomst (inclusief taal- & tekstopslag)
1   Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden maar houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in.
     
2   De platformhouder („Petcure“) wordt geen partij in de overeenkomst met betrekking tot items die zijn gekocht via onze webwinkel, het Petcure platform of items die zijn gekocht via een externe partij, ook niet als deze voorwaarden zijn opgenomen door een externe partij bij het sluiten van die overeenkomst.
     
3   De overeenkomst komt alleen tot stand door een expliciete verklaring of het ter beschikking stellen van de goederen.
     
4   De overeenkomst wordt gesloten in het nederlands.
     
5   De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen.

 

6. - Betaling
1   Betaling geschiedt via de betalingsverwerking van de Petcure betalingsdienstaanbieders Mollie of Paypal volgens de aangeboden betalingsmethoden en voorwaarden. Op de Petcure website kunt u de momenteel aangeboden betaalmethoden bekijken.
     
2   Wij of Petcure behoudt zich het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten. De beschikbare betalingsmethoden zijn optioneel beschikbaar in het bestelproces. Let ook op de informatie in de privacyverklaring van Petcure onder "Privacy".
     
3   De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

7. - Levering & logistieke dienstverleners
1   De goederen worden ter afhaling ter beschikking gesteld.
     
2   Als u niet zelf wilt komen ophalen, kunt u een vertegenwoordiger inschakelen. Vertegenwoordiging is ook mogelijk via logistieke dienstverleners die namens u de bestelde goederen kunnen verzenden en afleveren. Selectie en opdracht verstrekking van de logistieke dienstverleners zijn naar eigen goeddunken en eigen verantwoordelijkheid, wij en de platformhouder hebben hier geen invloed op.
     
3   Zodra u de bestelde goederen zelf of door een derde in opdracht heeft laten afhalen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen op u over op het moment van levering aan u of aan de derde partij die u in opdracht heeft gegeven. Met de levering van de goederen worden onze verplichtingen uit de overeenkomst nagekomen

 

8. - Garantie & waarborgen
1   De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.
     
2   Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de webwinkel.

 

9. - Aansprakelijkheid
1   We zijn aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers
• in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
• in geval van opzettelijke of grove nalatigheid of plichtsverzuim
• in geval van garantie, indien overeengekomen, of
• voor zover de wettelijke productaansprakelijkheid van toepassing is.
     
2   In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst redelijkerwijs mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.
     
3   Verder is onze aansprakelijkheid mbt schadeclaims uitgesloten.

 

10. - Geschillen
1   De Europese Commissie biedt een platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor online geschillenbeslechting (OS-platform) . We streven ernaar om eventuele meningsverschillen in onderling overleg te regelen. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan arbitrageprocedures en kunnen we ook geen deelname aan dergelijke procedures aanbieden.

 

11. - Toepasselijk recht
1 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft de rest van de overeenkomst van kracht.
2 Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) en wetsconflicten.
3 Deze rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover de koper niet wordt ontdaan van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij/zij op het moment van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats heeft.