Search

de online dierenapotheek

Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden.pdf

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen na overleg tussen Thuiswinkel.org en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 juni 2014.
1. - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Ondeemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten aan Kopers via een platform aanbiedt.
2 Omgeving: vetdirekt.shop en iedere andere aangewezen applicatie.
3 Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
4 Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
5 Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruiker(s) aanbiedt.
6 Koper: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform en overeenkomst aangaat met de Verkoper.
7 Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Verkoper en een Koper vanwege de aanschaf door de Koper van een product bij de Verkoper via het Platform.
8 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
9 Dag: kalenderdag.
10 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Ondeemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
11 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
2. - Identiteit van de ondernemer
  Four Points BV handelend onder de naam : Petcure
  Bredaseweg 185
4872 LA Etten-Leur
  Telefoonnummer: 0031(0) 854 891 880 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur)
  E-mailadres: info@petcure.shop
  KVK nummer: 20030513
  BTW-identificatienummer: NL 0078.35.310 B01
   
3. - Toepasselijkheid
1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij Verkopers via het Platform (hierna: Voorwaarden). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van vetdirekt.shop te raadplegen.
2   Iedere Koper die een bestelling plaatst van een product dat door een Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
3   Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan door Verkopers schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven (zie de voorwaarden van de desbetreffende Verkoper).
4   Deze Voorwaarden zijn van toepassing op zowel kopers die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als kopers die als zakelijke kopers kunnen worden aangemerkt.
5   De Ondernemer heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een koper nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij verkopers.
     
4. - Het aanbod
    De ondernemer zal er op toezien dat:
1   Indien een aanbod van een Verkoper een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld wordt.
2   Het aanbod van de Verkoper een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten bevat. De beschrijving voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen deze een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.
3   Elk aanbod van de Verkoper zodanige informatie bevat, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen
  - de eventuele kosten van aflevering
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
  - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
  - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
  - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Koper te raadplegen is.
  - de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen.
  - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
  - de gedragscodes waaraan de Verkoper zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
  - en de minimale duur van de overeenkomst in geval van een duurtransactie.
     
5. - De overeenkomst
1   De Koper erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Koper en Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat de Ondernemer geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.
2   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3   Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4   De Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5   De Ondernemer zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het adres waar de Koper met klachten terecht kan.
  b. de Voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
     
6. - Herroepingsrecht
1   De Koper is gerechtigd om een bestelling binnen de door de Verkoper in haar algemene voorwaarden gestelde termijn te retourneren ('herroepingsrecht'), onder de voorwaarden zoals deze in de desbetreffende algemene verkoopvoorwaarden (te raadplegen via vet direkt) van Verkoper zijn opgenomen.
2   Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen de door Verkoper in haar algemene voorwaarden gestelde termijn Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.
3   Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4   Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Koper via vet direkt de Verkoper, voorafgaand aan de retourzending en binnen de termijn zoals gesteld in de voorwaarden van de desbetreffende Verkoper, van de retourzending op de hoogte te stellen door gebruikmaking van het retour formulier. De Koper spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Koper de retourzending heeft gemeld bij vet direkt, aan de betreffende Verkoper te retourneren.
     
7. - Kosten in geval van herroeping
1   Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2   Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen .
     
8. - Uitsluiting herroepingsrecht
1   De Verkoper kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Verkoper dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper.
die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  b. die snel kunnen bederven of verouderen.
  c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de verkoper geen invloed heeft
  d. voor losse kranten en tijdschriften.
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken.
3   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
     
9. - De prijs
1   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2   In afwijking van het vorige lid kan de Verkoper producten of dienstenwaarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waarop de Verkoper geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
5   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de Koper de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
     
10. - Conformiteit en Garantie
1   De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2   Een door de Verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden.
     
11. - Levering en uitvoering
1   Een Koper kan via het normale bestelproces bij vet direkt een bestelling plaatsen voor een product dat door een Verkoper wordt aangeboden.
2   De Koper verplicht zich de algemene verkoopvoorwaarden via vet direkt van de desbetreffende Verkoper(s) waarvan hij een of meerdere producten via het Platform afneemt, te lezen en te accepteren.
3   een bestelling voor een product zal vervolgens worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de algemene verkoopvoorwaarden via vet direkt van de desbetreffende Verkoper.
4   De Koper ontvangt van vet direkt een pakbon en van Verkoper een factuur.
5   De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Koper al hetgeen de Koper aan de Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.
6   Indien een Verkoper een bestelling niet aanvaardt binnen twee (2) werkdagen, zal de Ondernemer de Koper binnen acht (8) werkdagen nadat de Koper de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door de Ondernemer ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.
7   De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8   Als plaats van levering geldt het adres van de Verkoper.
9   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het de Verkoper er voor zorgen dat de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen wordt uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
10   In geval van ontbindingdoor de Verkoper conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Verkoper.
12   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (zoals bij post zendingen).
     
12. - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
    Opzegging
1   De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3   De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
     
    Verlenging
4   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7   Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
     
    Duur
8   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
     
13. - Betaling
1   Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2   Bij de verkoop van producten aan Koper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3   De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
4   Het is Koper toegestaan vet direkt cadeaubonnen en/of kortingcodes in te wisselen bij de aanschaf van producten van Verkopers.
5   De Koper is de koopprijs van het via het Platform bij de Verkoper aangekochte product verschuldigd aan de Ondernemer en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Verkoper. Betaling door de Koper kan uitsluitend plaatsvinden aan de Ondernemer.
6   Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en vet direkt de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van de Ondernemer om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
7   Verkoper heeft onherroepelijk het recht aan vet direkt verleend om in naam van vet direkt en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper.
8   De Ondernemer zal vorderingen op de Koper behandelen conform zijn normale incassobeleid.
     
14. - Klachtenregeling
1   Bij vragen en/of klachten over de door de Koper aangeschafte producten van Verkoper(s), dient de Koper zich te allen tijde te wenden tot de betreffende Verkoper via de vet direkt klachtenprocedure. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op de Ondernemer en de Ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
2   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en verplicht de Verkoper de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure te behandelen.
3   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via vet direkt, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
4   De Ondernemer verplicht de Verkoper de ingediende klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
     
15. - Geschillen
1   Op de Algemene Voorwaarden verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Verkopers via de vet direkt website en de Koopovereenkomst tussen de Koper en de Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
     
16. - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.