TotalVita BV handelend onder de naam : Petcure
Keurenplein 41 (Unit C0115)
1069 CD Amsterdam
Nederland

Telefoon: 0031(0) 854 891 880
E-Mail: info@totalvita.nl
KVK nr: 63076667
BTW-nr: NL8550.81.739.B01

De Europese Commissie biedt een platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor online geschillenbeslechting (OS-platform) . We streven ernaar om eventuele meningsverschillen in onderling overleg te regelen. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan arbitrageprocedures en kunnen we ook geen deelname aan dergelijke procedures aanbieden.
 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Petcure Retouren
Mon Plaisir 4
4879 AN Etten-Leur
Nederland
Telefoon: 0031(0) 854 891 880
E-Mail: info@petcure.shop

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):


Naam/Namen consument(en):


Adres consument(en):


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


Datum:


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

1. - Definities
Op deze voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
1 Platformhouder: De natuurlijke of rechtspersoon die via een platform diensten aanbiedt aan kopers en verkopers;
2 Omgeving: www.petcure.nl, www.petcure.de, www.petcure.be, www.petcure.fr, www.petcure.eu en elke andere gespecificeerde applicatie;
3 Platform: De omgeving waar derden producten aan consumenten aanbieden;
4 Consument: Elke bezoeker van de omgeving;
5 Verkoper: Een derde, een natuurlijke of rechtspersoon die via het platform producten aan consumenten aanbiedt;
6 Koper: Een consument die een product via het platform koopt en een verkoopovereenkomst met de verkoper aangaat;
7 Koopovereenkomst: Een overeenkomst tussen verkoper en koper die tot stand komt doordat de koper via het platform een product van de verkoper koopt;
8 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
9 Modelformulier voor herroeping: Het Europese modelformulier voor herroeping in deze voorwaarden. Het formulier hoeft niet beschikbaar te zijn als de koper niet het recht heeft om de bestelling te annuleren.
2. - Identiteit van de verkoper
1   De overeenkomst komt tot stand met

TotalVita BV
Keurenplein 41 (Unit C0115)
1069 CD Amsterdam
Nederland
     
2   De platformhouder ("Petcure") wordt geen contractuele partij met betrekking tot de artikelen die zijn gekocht via onze webwinkel, het Petcure platform of een externe aanbieder, ook niet als deze voorwaarden door een externe aanbieder bij het sluiten van de overeenkomst zijn vermeld.

Petcure voert namens ons en met onze toestemming de order- en betalingsverwerking uit.

 

3. - Toepasselijkheid
1   De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van goederen die worden aangeboden in onze online winkel op het Petcure platform.
     
2   Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op bestellingen die buiten het Petcure Platform worden geplaatst indien deze algemene voorwaarden zijn opgenomen bij het sluiten van de overeenkomst.
     
3   Voor zover deze algemene voorwaarden geen bijzondere bepaling bevatten, zijn ook de algemene gebruiksvoorwaarden van het Petcure platform van toepassing.

 

4. - Aanbod & prijs
1   De voorstelling van de producten in de online winkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U heeft de mogelijkheid om een order te plaatsen met behulp van het winkelwagen systeem.
     
2   U kunt onze producten vrijblijvend in het winkelwagentje plaatsen. Voordat u een bindende bestelling plaatst kunt u uw invoer eventueel corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces.
     
3   Alle prijzen zijn incl. BTW., exclusief eventuele verzendkosten
     
4   Het aanbod is niet gericht op wederverkopers.

 

5. - De overeenkomst (inclusief taal- & tekstopslag)
1   Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in de winkelwagen. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk nadat de bestelling is verzonden maar houdt nog geen aanvaarding van de overeenkomst in.
     
2   De platformhouder („Petcure“) wordt geen partij in de overeenkomst met betrekking tot items die zijn gekocht via onze webwinkel, het Petcure platform of items die zijn gekocht via een externe partij, ook niet als deze voorwaarden zijn opgenomen door een externe partij bij het sluiten van die overeenkomst.
     
3   De overeenkomst komt alleen tot stand door een expliciete verklaring of het ter beschikking stellen van de goederen.
     
4   De overeenkomst wordt gesloten in het nederlands.
     
5   De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen.

 

6. - Betaling
1   Betaling geschiedt via de betalingsverwerking van de Petcure betalingsdienstaanbieders Mollie of Paypal volgens de aangeboden betalingsmethoden en voorwaarden. Op de Petcure website kunt u de momenteel aangeboden betaalmethoden bekijken.
     
2   Wij of Petcure behoudt zich het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten. De beschikbare betalingsmethoden zijn optioneel beschikbaar in het bestelproces. Let ook op de informatie in de privacyverklaring van Petcure onder "Privacy".
     
3   De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

7. - Levering & logistieke dienstverleners
1   De goederen worden ter afhaling ter beschikking gesteld.
     
2   Als u niet zelf wilt komen ophalen, kunt u een vertegenwoordiger inschakelen. Vertegenwoordiging is ook mogelijk via logistieke dienstverleners die namens u de bestelde goederen kunnen verzenden en afleveren. Selectie en opdracht verstrekking van de logistieke dienstverleners zijn naar eigen goeddunken en eigen verantwoordelijkheid van de koper, wij en de platformhouder hebben hier geen invloed op.
     
3   Zodra u de bestelde goederen zelf of door een derde in opdracht heeft laten afhalen, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen op u over op het moment van levering aan u of aan de derde partij die u in opdracht heeft gegeven. Met de levering van de goederen worden onze verplichtingen uit de overeenkomst nagekomen

 

8. - Garantie & waarborgen
1   De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.
     
2   Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de webwinkel.

 

9. - Aansprakelijkheid
1   We zijn aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers
• in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
• in geval van opzettelijke of grove nalatigheid of plichtsverzuim
• in geval van garantie, indien overeengekomen, of
• voor zover de wettelijke productaansprakelijkheid van toepassing is.
     
2   In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst redelijkerwijs mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.
     
3   Verder is onze aansprakelijkheid mbt schadeclaims uitgesloten.

 

10. - Geschillen
1   De Europese Commissie biedt een platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/ voor online geschillenbeslechting (OS-platform) . We streven ernaar om eventuele meningsverschillen in onderling overleg te regelen. Wij zijn niet verplicht om deel te nemen aan arbitrageprocedures en kunnen we ook geen deelname aan dergelijke procedures aanbieden.

 

11. - Toepasselijk recht
1 Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan blijft de rest van de overeenkomst van kracht.
2 Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) en wetsconflicten.
3 Deze rechtskeuze is slechts van toepassing voor zover de koper niet wordt ontdaan van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij/zij op het moment van zijn bestelling zijn gewone verblijfplaats heeft.

1. - Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is:
TotalVita BV
Keurenplein 41 (Unit C0115)
1069 CD Amsterdam
Nederland

2. - Gegevensverzameling & verwerking
1   Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via Petcure of rechtstreeks door ons, als u deze verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) zijn zowel Petcure als wij verantwoordelijk.
     
2   Alle gegevens die via Petcure worden verzameld, worden verwerkt op de Petcure-servers en in overeenstemming met AVG artikel 6, lid 1, punt 1, lit. b aan ons doorgegeven voor overeenkomstverwerking of voor het verwerken van uw contactaanvraag.
     
3   Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken.
     
4   Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met AVG art. 6 lid1 sub b gebruiken wij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken.
     
5   Na de volledige uitvoering van de overeenkomst beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

 

3. - Doorgifte van gegevens
1   Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend, geven wij conform AVG art. 6, lid 1, zin 1, uw e-mailadres en telefoonnummer aan de uitgekozen logistieke dienstverlener door, zodat deze vóór de bezorging ten behoeve van de aankondiging dan wel het afspreken van de levering met u contact kan opnemen.
     
2   Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht naar ons te sturen of rechtstreeks aan de door u aangewezen logistieke dienstverlener.
     
3   Na het herroepen verwijderen wij uw hiertoe opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

 

4. - Contactmogelijkheden & uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
1 overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang;
2 overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen;
3 overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om
• de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
• een wettelijke verplichting na te komen;
• redenen van algemeen belang
• rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
4 overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien
• de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
• de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet;
• wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
• u overeenkomstig artikel 21 AGV bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
5 overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
6 overeenkomstig artikel 77 het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.
Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen via de contactgegevens.
5. - Recht van bezwaar
1 Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen toekomstige verwerking bezwaar aantekenen.
2 Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen.
3 Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.
4 Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering. Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

6. - Toepasselijkheid van de Petcure-privacyverklaring
In elk ander geval is de privacyverklaring van Petcure van toepassing. U kunt hier meer informatie vinden over de verwerking van uw gegevens die zijn verzameld via het Petcure-platform en buiten het bereik van deze privacyverklaring liggen.